ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ព័ត៍មានលំអិត

ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា២០២៣ នាថ្ងៃទី ១១ និងថ្ងៃទី១២ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣

✍គ្រូបង្គោលដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មជាច្រើនឆ្នាំ នឹងមានវត្តមានក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនភាព ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា២០២៣ នាថ្ងៃទី ១១ និងថ្ងៃទី១២ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ មានដូចខាងក្រោម៖

            </section>
            <footer class=

ចែករំលែក: