ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ព័ត៍មានលំអិត

ចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម”

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សហការជាមួយ សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រៃវែង គាំទ្រដោយ សហគ្រិនខ្មែរ មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញ សមាជិក-សមាជិកា ចូលរួមកម្មវិធី ការចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម៖

            </section>
            <footer class=

ចែករំលែក: