ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា ឡេង សុខគា ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺ ផ្ញើរលិខិតអបអរសាទរ ជូនអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង

ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា ឡេង សុខគា ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺ ផ្ញើរលិខិតអបអរសាទរ ជូនអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ក្នុងឱកាសដែលអ្នកឧកញ៉ាត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

 

ចែករំលែក: