ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

កម្មវិធីចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សហការជាមួយ សភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកណ្តាល-កំពង់ឆ្នាំង គាំទ្រដោយ សហគ្រិនខ្មែរ មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញ សមាជិក-សមាជិកា ចូលរួមកម្មវិធី ការចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ការត្រៀមខ្លួនរបស់សហគ្រិន ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាជីវកម្ម” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម៖

            </section>
            <footer class=

ចែករំលែក: