ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីជំនួបសម្ដែងការគួរសម និង ពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី ម៉ារីសា ហារ៉ូតា ប្រធានតំណាងថ្មីនៃអង្គការពាណិជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីជំនួបសម្ដែងការគួរសម និង ពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី ម៉ារីសា ហារ៉ូតា ប្រធានតំណាងថ្មីនៃអង្គការពាណិជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា

 

ចែករំលែក: