ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន អំពី "ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ច និងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ ២០២២ និង ពានរង្វាន់ធុកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ "

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន អំពី "ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ច និងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ ២០២២ និង ពានរង្វាន់ធុកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ "

ចែករំលែក: