ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : លោក ឆឹម ឃួន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Kampot New Land
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ឃឹម សុជាតិ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ស៊ីស៊ីខេខេអ៊ិនវេសម៉ិន
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ឯម ចាន់ណារិទ្ឋិ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន គ្រីស្ទាល់ រ៉ាយស៏(កម្ពុជា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ឆុន ឆាង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Palm Town Café & Restaurrant Kampot
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោកស្រី ឆែម ថាបូរី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ថាបូរី ពិសិដ្ឋ
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ភ.ចុងព្រែក ស្វ.រ ស្វ.រ ស្វ.រ

ឈ្មោះ : លោកស្រី ហេង សុកហ៊ន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អៀង ង៉ែត
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : Kien Saing Village,Sangkat Svay Rieng,Svay Rieng City,Svay Rieng Province.

ឈ្មោះ : លោក តាំង ជីស៊ាង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : GARAGE CAR REPAIR
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : Phum Soung lech Sangkat Soung Krong Soung Tbong khmum ,Province

ឈ្មោះ : ឯកឧត្តម អុឹម លីចាន់
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : WATER HANDICRAFT
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : Phum Memot Khum Memot Srok Memot, Tbong khmum Province

ឈ្មោះ : លោកជំទាវ វ៉ាន់ សុផល
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ហាងលក់ម៉ូតូ កែរ ឆរ៉ាយុទ្ធ
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : #04,Street107,Srak Vong Village,Sangkat Svay Rieng,Svay Rieng City,Svay Rieng Province.

ឈ្មោះ : លោកស្រី ឡេង សុនា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អៀ អូន ម្ហូប និងតុការ
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ម្ចាស់អាជីវកម្ម
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : 2 village, Sang Kat Smarch Mean Chey, Khemerak Phumen City, Koh Kong Province.