ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

វីដេអូ

ទំព័រដើម វីដេអូ

ជំនួបធុរកិច្ចរវាងសភាពាណិជ្ជកម្ពុជា និងគណៈប្រតិភូចិននៃនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងកិច្ចការជនបទនៃខេត្តក្វាងទុង

ចែករំលែក: