ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

វីដេអូ

ទំព័រដើម វីដេអូ

Interview talk about transportation ministry Wing

ធានាគារឯកទេសវីង បន្តពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលលើការបង់កម្រៃសេវាសាធារណៈ

ចែករំលែក: