BECOME A MEMBER        |        ខ្មែរ    EN

Press Release

សេចក្តី​សម្រេច​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាជិកការិយាល័យតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ខេត្តអុនតារីយ៉ូ ប្រទេសកាណាដា អាណត្តិទី១ លើកទី១

Share: