ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ឧកញ៉ា សុខ ស្រស់ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្កកណ្ដាល-កំពង់ឆ្នាំង ផ្ញើរលិខិតអបអរសាទរជូន អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធាន

ឧកញ៉ា សុខ ស្រស់ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្កកណ្ដាល-កំពង់ឆ្នាំង ផ្ញើរលិខិតអបអរសាទរជូន អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងឧ៌កាសដែលអ្នកឧកញ៉ាត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី៥។

ចែករំលែក: