1 ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-តៃវ៉ាន់ ២០១៥

Latest News (View more)

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារ... :

ជំនួបរវាងឯកឧត្ដម ងួន ម៉េង តិច អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម... : នារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ដម ងួន ម៉េង...

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការចុះបញ្ជីសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនថ្មី ន... : នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅអគ្គនាយកដ្ឋាន...

ជំនូបរវាងអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម... : នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉...
Advertisements
Advertisements